Autocomplexmiami

РАЗДЕЛ I. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА

 

Възложител на Играта е „Авто Маями 33 ООД“ , с централен офис в град София, бул. “Рожен” 26, промишлена зона Илиенци, наричан по-долу „Възложител”.

Организатор на Играта е „Ол Диджитал“ АД с адрес: гр. София, бул. „Драган Цанков“ 23А, бизнес сграда Tetrix („Организатор“).

Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Играта (наричани по-долу „Официални правила”).

Включвайки се в настоящата Игра, участниците дават съгласието си и предоставят доброволно личните си данни (имена, телефон, дата на раждане, e-mail или други) за цели, свързани с Играта, обявяване на печелившите, разпространението на наградите, както и последващи информационни кампании за актуални или предстоящи промоции, инициативи и други съобщения в полза на потребителя.

Организаторът си запазва правото по всяко време да допълва или променя Общите условия, като промените влизат в сила само след оповестяването им.

РАЗДЕЛ II. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

 

Играта се организира и провежда на територията на Република България. Играта се провежда на официалните страници: Авто Маями 33 – Автокомплекс 4 в Instagram на адрес: https://www.instagram.com/autocomplexmiami33/ и във Facebook на адрес: https://www.facebook.com/AutoMiami33.

РАЗДЕЛ III. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

 

Играта стартира в 16.00 ч. на 15.11.2021 г.(понеделник) и приключва в 23.59 ч. на 06.12.2021 г (понеделник).

РАЗДЕЛ IV. УЧАСТНИЦИ

 

В Играта могат да участват всички физически лица с местоживеене Република България, на възраст над 18 години, с изключение на служителите на “Възложителя“, рекламните агенции, свързани с играта, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители, братя, сестри и съпрузи).

С участието си, участниците декларират, че имат навършени 18 години. Също така декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия, във връзка с участието в настоящата Игра.

Всеки участник може да участва само с един валиден Facebook профил; дублирани потребителски профили или такива, които са многократно регистрирани от едно и също лице, се считат за невалидни и Организаторът си запазва правото да изтрие регистрацията в Играта впоследствие.

РАЗДЕЛ V. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

 

Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукт, предлаган от Възложителя.

Всеки желаещ да участва в Играта трябва да посети Авто Маями 33 – Автокомплекс 4 в Instagram страницата на на адрес: https://www.instagram.com/autocomplexmiami33/ и/или  във Facebook на адрес: https://www.facebook.com/AutoMiami33 и да се запознае с Официалните правила за участие на адрес: https://autocomplexmiami.com/miami33/.

За да се включи в Играта, всеки потребител трябва да отбележи в коментар към публикацията, обвързана с Играта, двама потребители от съответната социална мрежа, в която участва. Позволено е да се включите и в двете игри.

РАЗДЕЛ VI. НАГРАДИ

 

1.Наградите в Играта се предоставят от Възложителя на играта и са общо 4 подаръчни ваучера.
1.1 Във Facebook те са три подаръчни ваучера на стойност 50 лв. Печелившите в Играта във Facebook ще бъдат 3 (трима), като всеки от тях печели по 1 (един) подаръчен ваучер.
1.2 В Instagram наградата е подаръчни ваучер на стойност 100 лв. Печелившите в Играта в Instagram е 1 (един).

 

Печелившите ще бъдат определени на случаен принцип – томбола, която ще се състои след приключването на Играта в 23.59 ч. на 06.12.2021 г. Резултатите от тегленето ще бъдат публикувани на Facebook и в Instagram профила на Авто Маями 33 – Автокомплекс 4 до 5 работни дни, след като бъдат изтеглени.

Печелившите получават наградите си на посочен от тях адрес, в срок от 10 дни след обявяване на печелившите по реда на предходната точка.

Не се допуска прехвърлянето на права върху наградата на друго лице преди получаването й.

РАЗДЕЛ VII. УВЕДОМЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ И ПРОЦЕДУРА ПО ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

 

В томболата ще бъде изтеглени и резерви, в случай, че някой от спечелилите не предяви желание да получи наградата си в определения за това срок.

Организаторът се задължава в срок до 5 работни дни от изтегляне на томболата да се свърже с победителите на съответните посочени от тях профили във Facebook.

Организаторът няма ангажимент за изпращане на непотърсени награди. За да получи наградата си, победителят се съгласява в рамките на 1 работен ден да върне отговор като предостави в лично съобщение до Организатора във Facebook следните данни: Три имена; Телефон за връзка; Точен адрес за доставка чрез куриерска услуга. Ако Организаторът не успее да се свърже с победителя или не получи обратна връзка от него два дни след уведомяването му от Организатора, то победителят губи правото да получи своята награда и тя може да бъде предоставена на следващия по ред изтеглен резервен печеливш.

Участници, които използват фалшива онлайн идентичност, създават или са създали фалшиви профили в социалните мрежи с цел повече участия в игри с награди и/или нарушават правилата и механизма на Играта, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са се класирали за такава.

Участия, които не отговарят на условията, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно поради противоречие с нормативни изисквания, морала или добрите нрави.

В случай, че победител не получи своята награда поради причини, които не зависят от Организатора или поради предоставяне на грешен и/или непълен адрес за доставка на наградата, той губи правото си да получи своята награда, като тя остава неспечелена.

РАЗДЕЛ VIII. ОТГОВОРНОСТ

 

Организаторът не носи отговорност за кандидатури за участие, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни в резултат на технически проблеми с комуникационните системи.

Организаторът не носи отговорност, в случай че потребителят е предоставил невалидни данни – непълен или неточен имейл адрес; грешни имена или несъществуващ/деактивиран Facebook профил; грешни имена или несъществуващ/деактивиран Instagram профил; грешен, непълен или несъществуващ адрес за получаване на наградата.

Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции при изтичането на срока на Играта или по други подобни поводи.

Организаторът не носи отговорност за забава на доставката, промени в наградата, щети или невъзможност за използването й, настъпили след момента на предаването й на куриер, поради обстоятелства, които са извън контрола на Организатора. Същият не носи отговорност при прекратяване на Играта или за недоставени награди поради форсмажорни обстоятелства.

Организаторът изцяло отговоря за законосъобразното провеждане на играта.

РАЗДЕЛ IX. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

 

Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

РАЗДЕЛ X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

 

Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на стената на страницата, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците.

РАЗДЕЛ XI. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

 

При възникване на спорове между Организатора и участниците те се решават чрез преговори или при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.

РАЗДЕЛ XII. ПУБЛИЧНОСТ

 

Участниците и победителите се съгласяват, че Организаторът може да ги включва в публични изяви и други игри или промоции без допълнителна компенсация или възнаграждение. Подобни публични изяви могат да включват имената, профилните снимки, други изображения или сходни материали на участниците, публикувани или разпространени в медиите и публичното пространство.

РАЗДЕЛ XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

 

Организаторът си запазва правото да избира резервен победител, в случай че има съмнения за недобросъвестност и нарушаване на настоящите правила на Играта от страна на участника.

С регистрацията си за участие в Играта участниците приемат тези официални правила и се задължават да спазват техните разпоредби.

Всички коментари, публикувани след определения краен срок на Играта, нямат право на участие.

КОНТАКТИ

КОНТАКТИ

All Rights Reserved to Autocomplexmiami

Created by

Call Now Button